Mikolai Bertics Mihály honlapja

március 2013 hónap bejegyzései

KRISZTUS FELTÁMADT!

                  Halleluja!

üres sír

Krisztus feltámadt! A sír üres.

    – Húsvéti gondolatok –

Az egészséges új eszméket, a világ ráncos arcát megváltoztatni hivatott új igazságokat sohase féltsétek. Elárulhatják, megölhetik, gondosan bepólyálva kötelekkel körülcsavargatva sziklasírba tehetik, mintha örök halálra szánnák. A sírja elé nehéz követ hengeríthetnek s melléje őröket állíthatnak. Mind hiába, mert az igazság kikel sírjából és megkezdi hódító útját.
Ne csodálkozzatok, ha először nem a társadalom kiváló oszlopainak, hatalmasainak, dúsgazdagjainak, a templomok meghízott főpapjainak nyilatkozik meg, hanem a kérges tenyerű, verejtékes, meggyötört, egyszerű embereknek, szegény írástudóknak avagy éppen gonosztevőknek.
Az új igazság megy hódító útján, fehéren és makulátlanul, mint a reggeli napsugár. Áthágja a világmindenséget, beszűrődik a bérci fenyvesek sűrűjébe, végiglibeg az óceánokon, a dűlők hullámzó kalásztengerén, átsuhan a nagy városokon, a zsenge lombokban búvó szerény falvakon és behatol a gyárakba, leszűrődik a bányák sötét mélységeibe. Megy fehéren és makulátlanul, mint az ártatlan gyermek álma – pedig sokszor vér jelzi útját. Mert vannak mártírjai és önfeláldozó szentjei, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HÚSVÉT

feltámadás_02

KRISZTUS FELTÁMADT!

A tojásfestéstől, a locsolkodástól, az eszem-iszomságtól és rokonlátogatásoktól hangos hosszú hétvégén sajnos manapság már gyakran elvész a Húsvét lényege és üzenete: – Krisztus feltámadt és megváltotta bűneitől az emberiséget!
A feltámadás gondolata, mély emberi vágy aziránt, hogy az élet győzedelmeskedjen a halálon, az elmúláson. A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás, amely a megváltás alapgondolatát foglalja magában. Mi történt ezen a napon?
A feltámadás, vagyis a húsvét Jézus történetének része, melyet a Bibliában, az Újtestamentumban az evangélisták: Máté, Márk, Lukács és János írták meg és maradt ránk. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A KERESZT…

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

A KERESZT ÉS AZ ÜRES SÍR ÜZENETE

A húsvéti ünnepkörnek két kiemelkedő eseménye a nagypéntek és húsvét első napjának hajnala. Nagypénteken feszítették meg Jézus Krisztust a Jeruzsálem melletti kivégzőhelyen, a Golgotán. Húsvét hajnalán pedig üresen találták Jézus sírját a végtisztesség céljából odament asszonyok. Angyal jelentette ki az asszonyoknak, hogy Krisztus feltámadott. Krisztus elvégezte a váltság munkáját a kereszten. A Mennyei Atya azzal nyilatkoztatta ki a váltság elfogadását, hogy Fiát feltámasztotta. A megváltás örömüzenetét Krisztus tanítványaira bízta.
A keresztyének feladata, hogy hírnökei legyenek a Krisztus által elvégzett kegyelmi tettnek. Az egyháznak minden néphez és minden nemzedékhez el kell juttatnia a nagy üzenetet: Krisztus karácsonykor emberré született, nagypénteken és húsvétkor megváltotta a világot. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FELTÁMADUNK!

feltámadás _1

– jegyzet –

Jézus előre megjövendölte a saját halálát és feltámadását és ezek az események pontosan úgy történtek, ahogy a Szent Könyvekben megvan írva.
Jézus azt mondta: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt.” (János 2,19-21).
A keresztyén egyház épp abban a városban született meg, ahol Jézust nyilvánosan megölték, majd eltemették. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

AZ ÜDVÖSSÉG KÚTJA

keresztút 01

“Az ősi jóslat itt betelt…”

„Az ősi jóslat itt betelt,
Mit a hű Dávid Énekelt:
„Az Úr, halljátok nemzetek:
Kereszten trónol köztetek!”

A fenti 82. ének az 1651-ben megjelent Cantus Catholici gyűjteményből való, Kisdi Benedek egri püspök bőkezűségéből. Ez az első nyomtatott hangjegyes énekeskönyv az egész magyar zenetörténetben. Dallamai ősrégi zamatos, művészi magyar melódiák, már jóval a török hódoltság és a reformáció viharai előtt éltek a magyar nép ajkán és szívében. Időszerűségük örök abban áll, hogy, ami nyelvzene, szellemesség vagy érzés, az oly nagyszerű az emberek lelkében, hogy odavannak a gyönyörűségtől. Állandóan megújulnak és sosem veszítenek egykori bájukból Egy kattintás ide a folytatáshoz....

NAGYHÉT

Nagyhét– jegyzet –

A virágvasárnappal, régi nevén a Pálmavasárnappal (lat. Dominica palmarum) elkezdődik a nagyhét, mely a nagyböjt (a Quadragesima) zárása, vagyis utolsó hete. A keresztény ember ez idő alatt megtisztítja és felkészíti lelkét a Krisztussal való találkozásra, felkészül lelkiekben is a húsvét misztériumára. Egyesekben felmerülhet a kérdés: Miben különbözik ez az idő a többitől? Miért találkozhat az ember ilyenkor még inkább a Teremtővel, mint máskor? Talán a kereszt misztériuma- és az ünnep-közeli hangulat miatt érezzük ezt.
Isten szeretete végtelen irántunk és az Ő számára minden pillanat jó és alkalmas a velünk való találkozásra. Isten nem nézi az óráját vagy a naptárat. A nagyböjt is értünk, emberekért van, ahogy Jézus is mondta: „A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért.” Egy kattintás ide a folytatáshoz....

GYÜMÖLCSOLTÓ

BOLDOGASSZONY

gyumolcsolto

Kun Fruzsina – Gyümölcsoltó Boldogasszony

Március 25. Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja. A római katolikus  egyház Jézus fogantatását (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepli e napon.
Amikor Jézus születése napjának megünneplését dec. 25-re tették, kilenc hónapot számítottak vissza a fogantatásig, így rögzítették az ünnep időpontját erre a napra, amelyet már a VII. századtól tart az egyház. Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Az ünnephez fűződő hiedelmek is ezt mutatják. A magyar Néprajzi Lexikon szerint, Göcsejben azt tartották, hogy amely fát ezen a napon oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belőle. Aki ilyen fát levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap4Bevonulás Jeruzsálembe

– jegyzet –

“…És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, és monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott: Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HAZA, AHOL A SZÍV LAKIK

haza, ahol a szív lakik– jegyzet –

Sokszor felmerül bennem a kérdés: valójában hol is lakik a szív?
Hosszú ideig éltem egy olyan országban, ahol – akkor még kibontakozóban lévő – irodalmi tevékenységemet nem tolerálta a „vasbocskoros” hatalom, ezért – bár nagyon sok minden odakötött – elhagyni kényszerültem azt a helyet. Úgy jöttem el mint a tolvaj: Egy kattintás ide a folytatáshoz....