Mikolai Bertics Mihály honlapja

FELTÁMADÁS

a feltámadásÉs fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

/Pilinszky János: Harmadnapon/

Jézus előre megjövendölte a saját halálát és feltámadását és ezek az események pontosan úgy történtek meg, ahogy azt ő elbeszélte.

„…Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: – Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad.” /Lukács 18,31-33/
“…Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: – Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek…” /János 16,16-22/

Pénteken, miután megkorbácsolták, keresztre feszítették. Hat órán át hagyták szenvedni a kereszten; hogy halála felől megbizonyosodjanak, testét kivégzői lándzsával döfték át. Halála után levették a keresztről, testét a hagyomány szerint vászonba tekerték. A sziklasírt, ahová a halott Jézust elhelyezték, egy hatalmas kővel zárták le és római katonákkal őriztették.
“…A hét első napján hajnalban az úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ a sír szájáról. Tekintete olyan volt, mint a villámlás és ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők félelmükben megrettentek és halálra sápadtak. Az őrségből néhányan bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok összegyűltek a vénekkel együtt, tanácsot tartottak, és pénzt adtak a katonáknak, hogy azt mondják: az ő tanítványai éjjel odajöttek és ellopták, amikor mi elaludtunk. Azok pedig elvették a pénzt, és azt tették, amit kértek tőlük.” /Mt. 28:2-4, 11-15/
Az asszonyok hajnalban indultak más-más irányból, hogy uruk testét megkenjék. Mária Magdaléna érkezett elsőnek. Látta, hogy a sír üres. Elsietett a tanítványokhoz, hogy közölje velük azt, amit látott. Közben megérkezett a többi asszony is. Bementek a sírboltba, egy ifjút láttak ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve és megijedtek. Ő ezt mondta nékik: – Ne féljetek! Ha a názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt, feltámadt! Íme, itt a hely, ahova helyezték. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttük megy Galileába” /Mk. 16:6-7/
“…Egy másik angyal is megjelent előttük, és megerősítette az előbbieket. Az asszonyok elsiettek, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Ezalatt Péter és János, Mária Magdaléna szavaira a sírhoz futottak, és saját szemükkel győződtek meg az elmondottakról. /Lk. 24:5-7/
Feltámadása után, Jézus, többször is megjelent azoknak, akik ismerték Őt. Bebizonyította, hogy a jelenléte nem csupán egyszerű képzelet vagy hallucináció: együtt evett és beszélgetett tanítványaival, és azok meg is érinthették őt.
„…Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: – Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: – Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van…” /Lukács 24,36-39/
„…Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: – Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: – Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: – Én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: – Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” /János 20,26-29/

Az örök élet nem egyenlő a halhatatlansággal. Az örök élet Isten ajándéka azoknak – és csakis azoknak – akik hisznek benne. Ez az elérhető legmagasabb állapot, melyet azok nyerhetnek el, akik Krisztus engesztelése által megszabadultak a bűntől és a szenvedéstől.

Áldott húsvétot és boldog feltámadást kívánok mindenkinek!

Mikolai Bertics Mihály